SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

TILBUD:
Tilbud er bindende ved omgående ordreafgivelse og levering indenfor en periode af 30 dage fra tilbuddets afgivelse, såfremt intet andet er anført.

LEVERING, FORSENDELSE OG LAGERFØRING:
Alle leverancer og forsendelser sker, dersom intet andet er aftalt, for købers regning og risiko i enhver henseende.Lagerføring af færdige leverancer udover leveringsdatoen sker for købers regning og risiko, og med beregning af lagerleje samt eventuelle udgifter til forsikring.Nedtaget materiale kasseres og destrueres, hvis ikke andet er aftalt, og særskilt afregning herfor forbeholdes, medmindre der skriftligt er truffet aftale om udlevering eller opbevaring på tilsvarende betingelser som ovenfor.

PRISER:
De anførte priser forudsættes alene ved leverancer indenfor den aftalte tid, dog således at Krogh Andersen tager forbehold for regulering af priserne i overensstemmelse med ændring af leverandørpriser,moms, told, afgifter i øvrigt samt valutakurser. Ved ordre under kr. 300,- udfaktureres et ekspeditionsgebyr på kr. 75,-. Alle priser er netto ekskl. moms og fragt medmindre andet er opgivet.

LEVERINGSTID:
Leveringstiden vil altid fra Krogh Andersen være ansat efter bedste skøn. Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at annullere ordren eller kræve erstatning af nogen art. En ordre er først effektiv, når der foreligger enighed om ordrens udførelse, såsom f.eks. godkendelse af skitser, myndigheders godkendelse eller der foreligger en ordrebekræftelse, og leveringstiden regnes fra denne dato. Desuden skal betalingsbetingelserne være opfyldt.

FORCE MAJEURE:
Enhver ordre udføres under forbehold overfor svigtende underleverancer og anden force majeure. Ved force majeure forstås bl.a. arbejdskonflikter af enhver art, enhver anden omstændighed såsom brand, krig, mobilisering etc., hvad enten force majeuren måtte indtræde for leverandøren eller dennes underleverandør.

BETALINGSBETINGELSER:
Betaling skal ske netto kontant ved fakturering, hvor intet andet er aftalt.Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges en rente på 1,5% af faktureringsbeløbet pr. påbegyndt måned indtil betalingen sker. Hertil pålægges et rykkergebyr på Dkk 100.

EJENDOMSFORBEHOLD:
Ejendomsretten over det leverede forbliver hos Krogh Andersen, indtil hele købesummen samt renter, omkostninger, m.v. er betalt. Krogh Andersen har ejendoms- og immaterialret til materialer udviklet som led i produktionen af salgsmaterialet.

PRODUKTANSVAR:
Krogh andersen er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at Krogh Andersens produktansvar aldrig omfatter indirekte tab, følgeskader og/eller ikke økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, Krogh Andersen måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Krogh Andersen skadesløs i samme omfang, som Krogh Andersens ansvar er begrænset efter det foranstående.

RETURVARER:
Hvor andet ikke præceptivt er anført i dansk lovgivning, modtages leverede varer ikke retur, da disse er fremstillet individuelt og efter købes ønske.

ANSØGNING HOS MYNDIGHEDER:
Indhentning af tilladelse hos myndigheder påhviler køber, såfremt intet er anført. Krogh Andersen kan efter nærmere aftale og for købers regning forestå de nødvendige ansøgninger. Myndighedernes nægtelse af tilladelse til varens brug, berettiger ikke køber til at afvise levering.

MONTERING:
Opsætningsprisen er afgivet under forudsætning af at opsætning skal foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være kabler, trærødder, flisebelægning eller lign. Opsætningsstedet skal være tilgængeligt for montøren såvel som evt. påkrævet maskiner. Desuden skal opsætningsstedet være markeret forud for montørens besøg. Evt. bortskaffelse af jord/affald samt andet timelønsarbejde, vil blive afregnet efter timeløn/lossepladsafgift. Der tages forhold for vejr og vind, ved udendørs monteringsarbejde. Alle Krogh Andersens priser er altid excl. ledningsfremføring og tilslutning til lysnettet.
Montering – herunder også på tag og baldakin – kan afstedkomme efterreparationer, hvilket er Krogh Andersen uvedkommende. Krogh Andersen tager forbehold for montering på lakeret overflader, der indeholder smugsafvisende stoffer, som eksempelvis voks, silikone m.m.

KVANTUM:
Krogh Andersen forbeholder sig for så vidt angår seriefremstillede produkter ret til afvigelse på +/- 5% af bestilt antal.

GARANTI:
Garantiperioden på Krogh Andersens produkter er, hvor intet andet er aftalt, 1 år fra levering.

HØJDE:
Hvis et skilt placeres mere end 5 meter over ejendommens gulvniveau i stueplan, er køber forpligtet til at afholde udgiften ved demontage/montage i forbindelse med en eventuel reparation i sælgers ansvarsperiode, uanset om sælger er årsag til, at skiltet skal repareres eller ej.

REKLAMATION:
Reklamation skal altid ske skriftligt og inden for 8 dage efter varens modtagelse. Såfremt reklamation ikke er sket inden den angivne frist, fortaber køber enhver ret til erstatning eller afhjælpning. En eventuel reklamation berettiger ikke køber til helt eller delvis tilbageholdelse af betaling eller modregning. Foretages tilbageholdelse, henvises til nærværende salgs- og leveringsbetingelsesregler vedrørende morarente for manglende betaling til forfaldstid.